Statūti

Nodibinājuma

“Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds”

statūti

  1. 1.      Nodibinājuma nosaukums

1.1.       Nodibinājuma nosaukums ir “Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds” (turpmāk – Fonds).

  1. 2.      Nodibinājuma mērķi un uzdevumi

2.1.       Fonda mērķi ir:

2.1.1. atbalstīt un veicināt dažādus sporta veidus, to popularizēšanu un attīstību;

2.1.2. veicināt veselīgas atpūtas organizēšanu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu un uzlabošanu;

2.1.3. aktivizēt, izkopt un attīstīt Lielvārdes novada iedzīvotāju izglītību dažādās kultūras un sporta jomās, sekmēt to profesionālo izaugsmi un jaunu vērtību rašanos;

2.1.4. attīstīt un popularizēt latviešu kultūras vērtības, sekmēt Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma – arhitektūras, vēstures un kultūras pieminekļu saglabāšanu.

2.2.       Fonda uzdevumi ir:

2.2.1. sadarboties ar valsts, pašvaldību un sabiedriskajām institūcijām sporta attīstības, veselīga dzīvesveida organizēšanas un kultūras jomā;

2.2.2. iesaistīt Fonda darbībā un tās mērķu īstenošanā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus;

2.2.3. piesaistīt ziedotāju un sponsoru finansējumu augstu rezultātu sasniegšanai un materiālās bāzes nostiprināšanai;

2.2.4. audzināt augsti attīstītu sabiedrību Lielvārdes novadā, kas spēj vērtēt Latvijas un citu tautu kultūrvēsturisko mantojumu;

2.2.5. jaunatnes iesaistīšanu dažādos sporta veidos un aktivitātēs.

  1. 3.      Mantas nodošana nodibinājumam

3.1.       Fonda dibinātāji un ziedotāji nodod Fondam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Fonda bankas kontā.

3.2.       Ja Fonds tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.

3.3.       Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek uzskatīta par notikušu ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

  1. 4.      Fonda līdzekļu izmantošanas kārtība

4.1.       Fonda līdzekļi tiek izmantoti tikai Fonda mērķu sasniegšanai.

4.2.       Par Fonda līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Fonda valde.

4.3.       Ja Fondam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Fonda mērķu sasniegšanai un Fonda administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Fondam un izmantoti Fonda mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Fonda dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem, ka arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

  1. 5.      Fonda darbības termiņš

5.1.       Fonds ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

  1. 6.      Fonda mantas sadales kārtība Fonda likvidācijas gadījumā

6.1.       Fonda likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi Fonda mērķiem.

6.2.       Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, izlemj valde.

  1. 7.      Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības

7.1.       Valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem, kurus uz 3 gadiem ieceļ Fonda dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu, klātesot vairāk par pusi no faktiskā dibinātāju sastāva. Dibinātāju sapulci sasauc valde vai vismaz viens dibinātājs. Ja laikus izsludinātā sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo dibinātāju skaita, ja tajā piedalās vismaz viens dibinātājs.

7.2.       Lēmumu par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem dibinātāji  vai, ja visi Fonda dibinātāji ir beiguši pastāvēt, personas, kuras ir ziedojušas mantu nodibinājumam pēdējā kalendārā gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par gadu pirms sapulces, ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 10 ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā pēdējie ir veikuši ziedojumus). Attiecībā uz ziedotāju sapulci piemērojami šo statūtu 7.1.punktā minētie noteikumi.

7.3.       Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Fonda darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.

7.4.       Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Fondu katrs atsevišķi.

  1. 8.      Revidents

8.1.       Fonda finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl dibinātāji vai ziedotāji, ievērojot statūtu 7.1. un 7.2.punkta noteikumus. Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu.

8.2.       Fonda revidents nevar būt Fonda valdes loceklis.

8.3.       Revidents:

8.3.1. veic Fonda mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Fonda budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Fonda finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.3.5. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

  1. 9.      Grozījumu izdarīšana statūtos

9.1.       Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Fonda statūtos, izņemot statūtu 2., 4.3., 5. un 7.punktu, (kuru grozīšanai nepieciešama dibinātāju piekrišana).

Jānis Āboliņš               ______________________

Ļevs Grasmanis           ______________________

Māris Ločmelis            ______________________

Guntars Jonāns            ______________________

 Vēsma Zlidne ______________________

 

Statūti apstiprināti Lielvārdē, 2013.gada 21.jūnijā